Online Incasso

Bovengenoemde opdrachtgever wenst ter invordering uit handen te geven aan van Dijk Scherpenzeel Hubers, de navolgende incasso-zaak op:

Gegevens OpdrachtgeverGegevens Debiteur(s.v.p. alle specificaties, nota?s / correspondentie zo spoedig mogelijk opsturen.
Gelieve overige verhaalsgegevens in onderstaand venster mee te geven.
(eventuele bankrelaties/roerende- en/of onroerende zaken etc.)

Opdrachtgever verklaart hierbij bekend te zijn met de inhoud van de algemene voorwaarden van Van Dijk Scherpenzeel Hubers, welke zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Utrecht en welke van toepassing zijn op de onderhavige opdracht. Opdrachtgever verklaart tevens met deze opdracht alle bijbehorende relevante stukken met betrekking tot de incasso-zaak aan Van Dijk Scherpenzeel Hubers te overhandigen.